Emmanuel Macron giflé: un témoin BFMTV a filmé la scène

Vai te var dabūt alu? #(2021)

Vai te var dabūt alu?

Vai te var dabūt alu?

  • Title: Vai te var dabūt alu?
  • Author: Anšlavs Eglītis
  • ISBN: -
  • Page: 106
  • Format: None
Vai te var dabūt alu? By Anšlavs Eglītis,[PDF] Vai te var dabūt alu? | by ☆ Anšlavs Eglītis - Vai te var dabūt alu?, Vai te var dab t alu gada rudeni Kims Filbijs Kim Philby uzst j s Latvijas TV Padomju spiegs atzin s ka nacion lie nemieri kas taj laik notika Baltijas valst s nav Krem a glasnost rezult ts bet tos organiz jis an


Recent Comments "Vai te var dabūt alu?"

Gr mata par padomju laiku st sts par latvie u le ion ru, kur gatavs risk t ar dz v bu, lai atgrieztos padomju Latvij un satiktu savu sievu un meitu T p c vi k st par rietumu izl ka entu, seko vi u nor d jumiem, l dz nejau i saprot, ka t d v t pagr des organiz cija padomju Latvij ir ekas slazds Kur kuru piem n s un izdz vos, lai izpild tu uzdevumu Lielisks apraksts dr majam padomju laikam, cilv kiem, kas bija paliku i padomju Latvij.

3,5 Pa mu o gr matu las t, jo Miks Kolj rs to min ja k lielisku latvie u humora paraugu Ar humoru bija k bija, bet trimdas rakstnieka latvie u valodu gan pat kami las t.


  • [PDF] Vai te var dabūt alu? | by ☆ Anšlavs Eglītis
    106 Anšlavs Eglītis
Vai te var dabūt alu?